بررسي روابط معماري و موسيقي و بررسي ويژگي چند نمونه مصاديق موثر در طراحي مرکز آموزش موسيقي کلاسيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي روابط معماري و موسيقي و بررسي ويژگي چند نمونه مصاديق موثر در طراحي مرکز آموزش موسيقي کلاسيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وضع معماری موجود در مرکز آموزش موسیقی چندان قابل قبول نبوده و محیط مناسب، جهت اعتلای آموزشرا فراهم نساخته است، از این رو به یکی از دغدغه های مدرسان آموزش موسیقی تبدیل شده است، که جویایمحیط مناسب برای آموزش موسیقی هستند. موسیقی کلاسی نیز ی نوع موسیقی دسته جمعی و گروهیاست که بر اساس قواعد علمی موسیقی پدید می آیند. در ایران مانند سایر کشورها چنین مکان های تخصصیکم می باشد. به این منظور سعی شده در این زمینه تحقیقی برای بررسی روش های بهتر طراحی چنین مکانهایی انجام شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف این مطالعه رسیدن به ایده و الگوهای مناسب برای مرکز آموزش موسیقی کلاسی می باشد. در ادامه با بررسی روابط موسیقی و معماری وویژگی های مربوطه و استخراج برخی مشخصات نمونه هایی از این مصادیق اجرا شده بین المللی از طرف دیگربرای رسیدن به هدف مشخص شده تلاش خواهد شد. نتایج بدست آمده بیانگر رعایت تمامی روابط بینمعماری و موسیقی به خصوص موسیقی کلاسی و ویژگی های فیزیکی، کیفیتی و هنری و بهره گیری از نکاتمهم نمونه های موفق، برای ارتقای هماهنگی در ایجاد فضاهای آموزشی موسیقی کلاسی می باشد.

لینک کمکی