بررسي عوامل موثر بر کاهش استرس در فضاي آموزشي دانشگاه و تاثير استرس بر فرسودگي تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر کاهش استرس در فضاي آموزشي دانشگاه و تاثير استرس بر فرسودگي تحصيلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رسالت نظام های آموزشی،پروراندن انسان هایی پرتکاپوست که می خواهند از قید های بیشمار و گوناگون وجودیشان رها گشته و راهتکامل خود را هموار سازند.به طور کلی یادگیری تجربه ای پر استرس می باشد.که اگر میزان آن زیاد و تهدید کننده باشد می تواندباعث بروز مشکلات جدی بر سلامت و عملکرد تحصیلی دانشجویان شود. استرس به عنوان یک تعامل پیچیده و پویا بین افراد ومحیط شان در نظر گرفته می شود.عوامل گوناگونی بر استرس تاثیر دارند که یکی از آن ها محیط است،در این میان نقش فضایمعماری بر استرس،بر کسی پوشیده نیست.بنابراین مطالعه استرس و یافتن راه حل هایی مبنی بر کاهش آن در فضاهای آموزشیحائز اهمیت است و نیازمند پژوهش در این زمینه می باشد. روش تحقیق پیمایشی می باشد که با تکنیک دلفی انجام گرفته است.هدفاز پژوهش ارائه عوامل موثر بر کاهش استرس در فضای معماری دانشگاه و بررسی تاثیر کاهش استرس بر فرسودگی تحصیلی میباشد. از این منظر ابتدا پرسش نامه باز پاسخ میان صاحب نظران توزیع شد،سپس پاسخ ها بررسی و تحلیل شدند،در مرحله بعد عواملموثر از میان پاسخ ها استخراج شدند و در نهایت در جدول هدف-محتوا همراه با جزئیات مورد نظر جهت بهره گیری تنظیمگردیدند.بدین ترتیب در تحقیق پیش رو عوامل موثر بر کاهش استرس در فضای معماری دانشگاه ارائه به گونه ای که به کارگیریآن برای معماران قابل اجرا باشد و در فراهم آوردن شرایط مورد نظر مبنی بر کاهش استرس موثر گردد، بر 6 دسته بندی:شرایط وعوامل محیطی،کالبد و فضا،مبلمان،عوامل طبیعی،مصالح و امکانات پیشنهاد شدند.همچنین استرس با فرسودگی تحصیلی رابطهمستقیم دارد به طوریکه اگر فضای دانشگاه ها با در نظر گیری عوامل ذکر شده،طوری طراحی شود که منجر به کاهش استرسشود،فرسودگی تحصیلی نیز کاهش می یابد و در مقابل عملکرد تحصیلی افزایش می یابد.

لینک کمکی