بررسي معماري داخلي مدارس با نگرش بر کيفيت فضاهاي آموزشي (نمونه موردي: مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان مهاباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي معماري داخلي مدارس با نگرش بر کيفيت فضاهاي آموزشي (نمونه موردي: مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان مهاباد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

فضاهای آموزشی و یا مدارس برای دانش آموزان، محیط هایی هستند که کودک بعد از خانواده، آن را به عنوانمحیط بیرون تجربه می کند و این فضاها تأثیر بسیار زیادی در روحیه کودکان و خاطره ای که آن ها از خارج ازخانه به عنوان اجتماع دارند، می گذارد. متأسفانه در کشور ما، آنگونه که باید و شاید به طراحی مدارس بهایچندانی داده نشده است و تعداد مدارس اندکی در سراسر ایران وجود دارند که از نظر کیفیت فضاهای آموزشیمطلوب می باشند. به همین دلیل، در این مقاله سعی شده که به بررسی و مطالعه طراحی فضاهای مدارسابتدایی دخترانه شهرستان مهاباد پرداخته شود که تا چه میزان از کیفیت مطلوب برخودار می باشد. تحقیقحاضر، از نوع کمی بوده و براساس روش توصیفی- میدانی است و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه و مشاهده بوده که برای دست یابی به اهداف، با بکارگیریپرسشنامه به تحلیل آماری پرداخته شده است که با توجه به مشکلات مشاهده شده، راه کارها و پیشنهاداتیجهت طراحی بهتر، ارائه گشته است.

لینک کمکی