بررسي نمود الگوهاي معماري بومي اقليم گرم و مرطوب در فضاهاي آموزشي (نمونه موردي : شهر بندرعباس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نمود الگوهاي معماري بومي اقليم گرم و مرطوب در فضاهاي آموزشي (نمونه موردي : شهر بندرعباس) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

توجه به معماری بومی و الگوهای آن در ساخت فضاهای آموزشی امروزی در اقلیم های گوناگون ایران می تواند اثری پایدار ایجادکند که از یکسو سبب ایجاد حس تعلق و خاطره جمعی و هویت و فرهنگ ایرانی گردد و از سویی دیگر نماد حرکت رو به جلویمدرسه سازی همگام با تکنولوژی روز جهان باشد. هدف این مقاله شناخت و بررسی الگوهای معماری بومی بندرعباس و تأثیر آن برطراحی فضاهای آموزشی است که براین مبنا، معماری بومی و الگوهایش، معماری اقلیم گرم و مرطوب و الزامات آن مورد بررسیقرار گرفته است . پرسش اصلی آن است که ، الگوهای معماری بومی شهر بندرعباس کدامند؟ روند تحول و نمود این الگوها درمعماری فضاهای آموزشی امروز بندرعباس چگونه است؟ این پژوهش باتکیه برمطالعات کتابخانه ای و تطبیق الگوها با روش تحلیلی– توصیفی و راهبرد استدلال منطقی به نتایجی دست یافته است که نشان دهنده ی تاثیر و روند تحول الگوهای معماری بومیبندرعباس است ، به گونه ای که فضاهای آموزشی امروز بندرعباس سعی در احیای الگوهای بومی اقلیم گرم و مرطوب نظیر : حیاطمرکزی ، استفاده از المان بادگیر، استفاده از ایوان ، رواق و سایبان ، کاربرد مصالح بومی و... دارند.

لینک کمکی