بهره گيري از نظرات کاربران در طراحي فرم کالبدي فضاهاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهره گيري از نظرات کاربران در طراحي فرم کالبدي فضاهاي آموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدارس یکی از مهم ترین بناهای عمومی از مجموعه ساختمان های درون شهری هستند. مدرسه ها قلب جامعه هستند ودانش آموزان در آن روابط اجتماعی، قانونمندی، پویایی، آینده نگری را فرا می گیرند. امروزه در طراحی فضاهای آموزشیبیشتر به نیازهای کمی توجه شده و بسیاری از مفاهیم کیفی کنار گذاشته شده اند، با اینکه توجه به مفاهیم کیفی است کهباعث می شود استفاده کنندگان انگیزه ای بیشتر برای حضور در مکان داشته و نسبت به آن احساس تعلق کنند.این پژوهش با توجه به اهمیت جایگاه کاربر درطراحی فضای معماری شکل گرفته است و تلاش دارد تا نظرات دانش آموزانرا به عنوان کاربران اصلی فضاهای آموزشی، درمورد پاره ای از مسایل شکلی تاثیرگذار بر فضاهای آموزشی جویا شود.بنابراین آزمونی بصورت پرسشنامه بر روی 45 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان شیراز انجام گرفت. سوالات باتکیه بر پاره ای از مسایل شکلی مطرح شده در الگوی لاوسون از مسائل طراحی تهیه گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش، تا حدی تفاوت های فضاهای آموزشی موجود با فضاهایی که مطلوب استفاده کنندگان است را نشانمی دهد و مسایل ارزشمندی در ارتباط با برخی از جزءمسئله های شکلی در طراحی فضاهای آموزشی نظیر حجم و هندسهکلی بنا، رنگ، نوع و بافت مصالح را روشن می سازد.

لینک کمکی