تأثير فضاي آموزشي بر خلاقيت کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير فضاي آموزشي بر خلاقيت کودکان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کودکی یکی از مهمترین دوران زندگی انسان است و آغاز پرورش بسیاری از توانایی های انسان در دوره کودکیاتفاق می افتد. در نظام آموزشی کشورمان، امکان فراهم آوردن زمینه ای جهت خلاقیت کودک در نظر گرفتهنمی شود و تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش خلاقیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فضا و محیط درکیفیت آموزش و پرورش و بروز خلاقیت کودکان نقش مؤثر دارد باید فضایی را به وجود آوریم که به تحریکخلاقیت کودکان بپردازد. لذا در این مقاله به بررسی نحوهی اثر بخشی متغیرهای معماری و محیطی و به طورخاص دو عنصر انعطاف پذیری فضاها و تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر روی خلاقیت کودکان می پردازیم.روش گردآوری مقاله روش کتابخانه ای با بهره گیری و مطالعه مقالات داخلی و کتاب ها بوده است . نتایجحاکی از آن است دو عنصر انعطاف پذیری فضاها و تحریک کنندگی عناصر طبیعی و همچنین متغیرهایمعماری دیگر چون (رنگ، نمادها، مبلمان، نور، وسعت فضاها، تغییرپذیری) دارای پیامدهایی هستند که به طورمعناداری در پرورش خلاقیت کودکان مؤثر است.

لینک کمکی