تبيين الگوهاي ساختاري کلاس درس در طراحي فضاهاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين الگوهاي ساختاري کلاس درس در طراحي فضاهاي آموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این مقاله بر آن است تا با تبیین جایگاه الگوهای ساختاری کلاس درس به عنوان نقطه ی آغازین در طراحی فضاهایآموزشی که در این پژوهش "سلول اصلی" نامیده می شود بپردازد. بر این پایه، هدف پژوهش افزون بر بازیابی و گردآوریانگاره های معاصر در گستره ی طراحی، شناسایی و گزینش کاستی ها در ساختار فضای آموزشی موجود و پیشنهاد برایبهینه سازی آن است و به تبیین سه ساختار اصلی و هشت الگوی متمایز در طراحی کلاس درس همراه با مصادیق آنهامی پردازد. در این پژوهش روش توصیفی برای بازنمایی الگو های موجود همراه با دسته بندی دیدگاه های کارآمد برای بهکارگیری نتایج برآمده از آنها به منظور دستیابی به جمع بندی در گسترهی طراحی فضاهای آموزشی در جامعه ی زمینهبه کار برده شده است و سرانجام به ارائه پیشنهادهایی در سه حوزهی "دگرگونی و ثبات در روشهای آموزش"، "طراحیبر اساس نمونه ی موردی" و "بهینه سازی و اصلاح ساختارهای موجود" پرداخته است.

لینک کمکی