تبيين راهکارهاي طراحي هنرستان هنرهاي زيبا با رويکردآموزش تجربه محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين راهکارهاي طراحي هنرستان هنرهاي زيبا با رويکردآموزش تجربه محور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

چالشی که امروزه آموزش دانشگاهی هنر با آن مواجه است را میتوان نتیجه گزینش نامطلوب دانشجویان رشتههای هنری در کنکور سراسری و پایین بودن بازده آموزش هنر در مقاطع پایه تلقی نمود. هنرستان هنرهای زیبامیتواند حلقه اتصال مناسبی میان آموزش پایه هنر در مدارس و آموزش دانشگاهی باشد.در این پژوهش به جمعآوری و تبیین راهکارهای طراحی اثربخش این هنرستان ها پرداخته شده است که میتواند در گردآوری دانشآموزان مستعد هنر در یک مجموعه و آمادهسازی آنان برای ورود به رشته های هنری دانشگاه ها موثر باشد وشناخت مناسبی از ماهیت رشته های مذکور و جایگاه آنها در جامعه را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. طراحیفضاها و شیوه تدریسی که مشوق تجربه محوری و آموزش کارگاهی باشد را می توان گامی در جهت رشد خلاقیتو استعداد هنری دانش آموزان دانست. طراحی هنرستان هنرهای زیبا با قابلیت تعامل با جامعه، امکان دیده شدنآثار هنری دانش آموزان و ارتباط با مردم را فراهم نموده و باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود و به آناناعتماد به نفس هنرمند بودن را می بخشد. از این رو در این مقاله شاخص تجربه محوری به عنوان راهکاری جهتبهبود عملکرد این هنرستانها در نظر گرفته شده و به بررسی نقش این شاخص در کیفیت فضایی و کالبدی آنپرداخته شده است.

لینک کمکی