تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مکانيابي مدارس ابتدايي بااستفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) و GIS (نمونه موردي : منطقه هشت مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مکانيابي مدارس ابتدايي بااستفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) و GIS (نمونه موردي : منطقه هشت مشهد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه شناسایی،رتبه بندی معیار ها و مکانیابی کاربری آموزشی امری مهم دربرنامه ریزی شهری می باشدکه تاثیرات بهسزایی در بعدفرهنگی واجتماعی جوامع دارد.بنابراین باتوجه به قابلیت های تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره بهره گیریاز این روشها به منظور تعیین و سنجش ضرایب اهمیت معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر مکانیابی فعالیت ها، یکی ازمناسب ترین روشها به حساب می آید. فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) یکی از روش ها در این حوزه محسوب می شودکهکاربرد گسترده ای را در عرصه تحقیقات علمی به خود اختصاص داده است. مقاله حاضرباروش توصیفی_تحلیلی و باهدف ارزیابی توزیع فضایی و مکان گزینی مدارس ابتدایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعاتجغرافیایی تدوین گردیده است. و منطقه هشت مشهد به عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار گرفته است ؛ابتدا بهمعرفی روش و مراحل آن پرداخته شده است و سپس با معرفی معیارها و شاخص ها و متغیرها تاثیرگذار در خصوصفضاهای آموزشی هر کدام از معیارهای مکانیابی با استفاده از روش ANP در نرم افزار GIS وزندهی و پیاده سازی شدهاست؛ وبا استفاده از اینین تکنیک ها و ابزارها مکان های مناسب بهینه برای استقرار مدارس ابتدایی مشخص می گردد.

لینک کمکی