بازيهاي رايانه اي و هويت فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازيهاي رايانه اي و هويت فرهنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هویت فرهنگی به یکی ازمفاهیم و موضوعات محوری درپژوهشها بدل شده و عوامل متعددی براین حوزه اثرگذارند که یکی ازاین عوامل رسانه ها می ب اشند امروزه نقش و جایگاه رسانه ها درحدی است که نمی توان زندگی رابی حضور آنها قابل تصوردانست رسانه ها فقط وسیله سرگرمی نیستند بلکه دربسیاری ازجنبه های فعالیت اجتماعی و فردی ما دخالت و نقش دارند دراین میان رسانه نوظهور بازی های رایانه ای و ویدیویی باتوجه بهویژگی منحصربفرد خود نسبت به سایر رسانه ها با این سوال مطرح میشود که ایا هویت فرهنگی نوجوانانی که با این رسانه اشنا و ازآن استفاده می کنند نسبت به نوجوانانی که چنین تجربه ای ندارند متفاوت است؟ به همین منظور پژوهش مذکور برای پاسخ به این سوال صورت گرفته است روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که جامعه اماری آن دانش اموزان پسرمتوسطه شهرکرد به تعداد 3126نفر می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه اماری 342 محاسبه گردید و ابزار جمع اوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد نتاجی این تحقیق فرضیه پژوهش را که عبارت است ازوجود رابطه بین استفاده ازبازيهاي رايانه اي و هويت فرهنگي دانش اموزان را مورد تایید قراردارد یعنی بین هویت دینی ملی و جهانی دانش اموزان کاربر و غیرکاربربازیهای رایانه ای تفاوت معناداری وجود دارد هرچند که چه بین رشته تحصیلی و سن دانش اموزان کاربر وغیرکاربربازیهای رایانه ای تفاوت معناداری مشاهده نگردید

لینک کمکی