بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي برروي سبک زندگي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهراهرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي برروي سبک زندگي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهراهرم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پدیده بازیهای رایانه ای مانند بسیاری ازشکلهای نوین سرگرمی که محبوبیت گسترده ای یافته سبب بروز نگرانی هایی د رباره اثرهای احتمالی آنها برمخاطبان شده است باتوجه به اشاعه و اثارشگرفت بازیهای رایانه ای که به لحاظ اثرگذاری آن برتغییر شیوه های زندگی ازآن باعنوان انقلاب بازی های رایانه ای یاد می کنند دیگرنمیتوان به آنها فقط به عنوان وسیله گذران اوقات فراغت نگریست بلکه این امر میتواند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی برابعادمختلف سبک زندگی آنها داشته باشد بنابراین این پژوهش باهدف بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای برسبک زندگی دانش آموزان دختر و پسرمقطع راهنمایی شهراهرم استان بوشهر انجام گردید این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی - همبستگی انجام گرفت حجم نمونه مورد مطالعه 120نفر بود ه ازطریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه بازی های رایانه یا و پرسشنامه سبک زندگی LSQ بودها ست تحلیل داده ها بااستفاده ازنرم افزار SPSS و روشهای اماری ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت نتایج بدست آم ده ازپژوهش نشان داد که بین استفاده ازبازیهای رایانه ای و سبک زندگی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین استفاده ازبازیهای رایانه ای و سبک زندگی دانش آموزان پسر نیز رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی