بررسي تاثيربازيهاي رايانه اي برروابط والد - فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثيربازيهاي رايانه اي برروابط والد - فرزند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف: گسترش روزافزون محبوبیت بازیهای رایانه ای درمیان کودکان و نوجوانان محققان رابران داشته است تابه مطالعه تاثیرات شناختی و عاطفی و رفتاری دریک بعد و مطالعه فردی خانوادگی و اجتماعی این بازیها دربعد دیگر بپردازند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای برروابط والد - فرزند می باشد روش: جامعه اماری این پژوهش والدین فرزندان 8تا18 سال درشهر همدان بودند که فرزندان آنها ساعتهای قابل توجهی را به بازیهای رایانه ای می پرداختند ازاین جامعه نمونه ای انتخاب گردید که فرزندانشان حداقل 1 سال و درطول شبانه روز بین 3تا 6 ساعت با میانگین 4:30 ازبازیهای رایانه ای استفاده میکردند حجم نمونه از40نفر 20پدر و20مادر تشکیل شده بود همچنین فرزندان آنها تعداد 40نفر نمونه ی دیگر پژوهش ما راتشکیل میدادند دراین پژوهش ازروش نمونه گیری دردسترس و گلوله برفی استفاده شد ابزار پژوهش دونوع مصاحبه نیمه ساختاریافته که نوع اول شامل چهارسوال کلی و بازی پاسخ برای والدین و نوع دوم شامل سه سوال کلی و باز پاسخ برای والدین و نوع دوم شامل سوال کلی و باز پاسخ برای فرزندان بود هرمصاحبه برای مدت 15دقیقه انجام میش د دراین تحقیق برای تحلیل داده ها ازروش کدگذاری ازاد و کدگذاری محوری استفاده شد یافته ها تجزیه و تحلیل متن مصاحبه های والدین درمورد دیدگاه آنها به بازی رایانه ای فرزندانشان به شکل گیری 3مضمون کلی و 8طبقه جزئی منجر شد ازبرجسته ترین عوامل جزئی که موجب رنجش و پرخاشگری والدین نسبت به فرزندانشان شده بود میتوان به نافرمانی ازدستورات والدین عملکرد تحصیلی ضعیف و عدم رابطه کلامی با والدین اشاره کرد

لینک کمکی