بررسي تاثيرکاربرد شيوه ي ياددهي و يادگيري ترکيبي مشتمل بربازي هاي همراه بومي برمهارت شنيدارانگليسي فراگيران ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثيرکاربرد شيوه ي ياددهي و يادگيري ترکيبي مشتمل بربازي هاي همراه بومي برمهارت شنيدارانگليسي فراگيران ايراني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امکان دردسترس بودن هرزمان و هرمکان فناوری اطلاعات و ارتباطات بهدست اندرکاران اموزش ویادگیری و سیاستگذاران آن کمک کرده است تابتوانند گامهایی بزرگتر درجهت یادگیری بهواسطه فناوری بردارند این پیشرفت ها درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ی بروز شیوه های جدید یاددهی و یادگیری جدیدی چون شیوه ی ترکیبی مبتنی بربازی همراه را فراهم ساخته است درپژوهش شبه ازمایشی حاضر به منظور بررسی میزان تاثیر کاربرد شیوه ی ترکیبی مشتمل بربازی همراه بومی درارتقای مهارت زبان انگلیسی فراگیران درحوزه اموزش عالی 76 دانشجوی دختر و پسر رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان به شیوه انتخاب متقاعد کننده همگون سازی شدند بااموزش و تمرین محتوای شنیداری در18جلسه اموزش ویادگیری ترکیبی درنیمسال اول سال تحصیلی 93-94 مهارت شنیدارانگلیسی ازمدنی ها به شکل تکوینی مودارزیابی قرارگرفت همچنین ازطریق پرسشنامه ی نگرش قبل ازانجام پژوهش و مصاحبه بعدازانجام پژوهش ازنگرش ازمودنی ها به یادگیری مهارتهای زبان انگلیسی ازطریق پودمان تی زوجی نیز استفاده شد نتایج نشان داد بازی های همراه بومی اموزش بنیان محیط سرگرم کننده و امنی است که فراگیران میتوانند زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را درپس واقعیت های زندگی روزمره و درفضای مجازی تجربه کنند و به کاستی هایشان پی ببرند

لینک کمکی