بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي بر اختلالات رفتاري دانش آموزان شهر همدان از ديدگاه والدين در سال تحصيلي1387-88

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي بر اختلالات رفتاري دانش آموزان شهر همدان از ديدگاه والدين در سال تحصيلي1387-88 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش مطالعه رابطه بازیهای رایانه بر اختلالات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه والدین. روش: روش مطالعه پس رویدادی از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری کلیه دانش آموزانی بود که در سال 88 88 مشغول به تحصیل بودند، نمونه بر اساس نمونه گیری در دسترس به تعداد 06 نفر انتخاب شد. ابزار مورد استفاده چک لیست اختلالات رفتاری بر اساس DSMIV و پرسشنامه اضطراب زانک بود. دادهها با استفاده از آزمون آماری خی دو و تحلیل واریانس یک طرفه گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین بازیهای رایانه و بیش فعالی، بیاعتنایی مقابله، اضطراب رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به رابطه بین بازیهای رایانهای با اختلالات بیش فعالی، بی اعتنایی مقابله، اضطراب، به والدین توصیه می شود که رفتار کودکان خود را در ارتباط با بازیهای رایانهای مدیریت کنند

لینک کمکی