بررسي رابطه بازيهاي رايانه اي با سلامت رواني و پرخاشگري درنوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بازيهاي رايانه اي با سلامت رواني و پرخاشگري درنوجوانان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی رابطه استفاده ازبازیهای رایانه ای با سلامت روانی و پرخاشگری نوجوانان انجام گرفت روش پژوهش ازنوع همبستگی بود جامعه اماری پژوهش کلیه دانش اموزان پسرمقطع دبیرستان شهرستان سمنان بود که درسال تحصیلی 1394-95مشغول به تحصیل بودند که ازمیان تعداد 300نفر بهروش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری سلامت عمومی SCL-25 و پرسشنامه محقق ساخته جهت گرداوری اطلاعات پیرامونی میزان استفاده و نوع بازیهای رایانه ای پاسخ دادند داده ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون ازمون t مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع بازی رایانه ای و سلامت روانی و پرخاشگری افراد تفاوت معناداری وجود دارد بازیهای رایانه ای باعث افزایش پرخاشگری و کاهش سلامت روانی درنوجوانان می گردد

لینک کمکی