بررسي رابطه علاقه به انواع بازيهاي رايانه اي با ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه علاقه به انواع بازيهاي رايانه اي با ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دبيرستاني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این مطالعه باهدف بررسی علاقه به انواع بازیهای رایانه ای با ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است جامعه اماری شامل دانش اموزان پسردوره متوسطه ناحیه 1 شهرهمدان درسال تحصیلی 94 بود که 250نفر با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای ازبین آنها انتخاب شد روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است وتحلیل داده ها با استفاده ازازمون همبستگی پیرسون انجام گرفت نتایج نشان داددرافرادی که به بازیهای سنتی مشغول هستند ویژگی های شخصیتی برونگرایی و گشودگی با علاقه به بازی رابطه مثبت دارند و ویژگی شخصیتی وجدان گرایی با علاقه به بازی رابطه منفی دارد درافرادی که به بازیهای تخیلی مشغول هستند ویژگیهای شخصیتی برونگرایی و گشودگی به میزان علاقه به بازی رابطه مثبت وویژگی شخصیتی وجدان گرایی با علاقه به بازی رابطه مثبت دارد بطور کلی نتایج این پژوهش اطلاعات خوبی درباره میزان علاقه به انواع بازیهای رایانه ای درنوجوانان را نشان داد نتایج این پژوهش برخی ارتباط های بین علاقه به بازی ها و ویژگیهای شخصیتی نوجوانان را مشخص کرد به هرحال نتایج این پژوهش میتواند برای سازماندگان و طراحان بازیهای رایانه ای و نیز سازمان هایی که به نوعی با مخاطبان خاص این بازیها یعنی نوجوانان سروکار دارند میتواند مفید باشد

لینک کمکی