بررسي مقايسه اي تحمل پريشاني درکاربران و غير کاربران بازيهاي رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مقايسه اي تحمل پريشاني درکاربران و غير کاربران بازيهاي رايانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل پریشانی در کاربران و غیر کاربران بازیهای رایانه ای در دانش آموزان دوره متوسطه اول بود. روش پژوهش علی مقایسه ای و روش نمونه گیری بصورت تصادفی بودکه از بین دانش آموزان دخترمتوسطه اول- در سال تحصیلی 4939 4931 انتخاب گردید. از جامعه مورد نظر 06 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شد که 96 نفر از آنها بازیهای رایانه ای انجام میدادند و 96 نفر دیگر با بازیهای رایانه ای آشنایی نداشتند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد DTS سیمونز و گاهر) 5002 ( بودکه بر روی دانش آموزان هر دو گروه اجرا شد.برای تجزیه وتحلیل داده ها، - از نرم افزار 41 SSPS استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد در بین کاربران بازی های های رایانه ای با غیرکاربران تفاوت معنی دارد وجود داشت ) p<0.05 (، و تحمل پریشانی کاربران بازی های رایانه ای از غیر کاربران کمتر بوده است

لینک کمکی