تفاوت هاي جنسيتي درعوامل مرتبط با اعتياد به بازيهاي رايانه اي درنوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تفاوت هاي جنسيتي درعوامل مرتبط با اعتياد به بازيهاي رايانه اي درنوجوانان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه نوجوانان دختر و پسرازنظر عوامل مرتبط با اعتیادبه بازیهای رایانه ای است با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 422 نفر ازدانش اموزان پایه دوم راهنمایی شهراصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه اعتیاد به بازیهای رایانه ای انیوتاورن و پرسشنامه ترجیحات شخصی دربازیهای رایانه ای محقق ساخته استفاده شد داده ها با استفاده ازروشهای اماری مجذور خی X2 و تحلیل واریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد یافته ها نشان داد درمتغیرهای نوع بازی و اقدام به بازی بین دوگروه تفاوت معناداری وجود دارد همچنین براساس یافته های پژوهش بین نوع بازی مورد علاقه و اعتیادبه بازیهای رایانه ای دردانش اموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد درحالیکه چنین رابطه ای بین پسران معنادارنیست درواقع پسران صرفنظر ازنوع بازی ترجیحی برای ا عتیاد به این نوع بازیها مستعدتر هستند

لینک کمکی