تقليد حرکت بازوي يک عامل انساني توسط آواتار با استفاده از دوربين کينکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تقليد حرکت بازوي يک عامل انساني توسط آواتار با استفاده از دوربين کينکت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

استفاده از فرآیند ضبط حرکت برای پویانمایی شخصیت کامپیوتری و تقلید حرکت، یک مقوله نسبتا جدیدی است و درساخت بازیهای کامپیوتری کاربرد بسیاری دارد. در طول فرآیند ضبط حرکت، یک حرکت پویا ضبط میشود و به دادههایمناسبی ترجمه میشود که این دادهها از دنبال کردن یک سری نقاط کلیدی از هدف مورد بررسی، در طول زمان به دست میآیند و با آن دادهها میتوان کارهای زیادی از جمله ساخت مجدد آن حرکت در فضای سهبعدی انجام داد. در این مقاله بااستفاده از دادههای به دست آمده از دوربین کینکت و مفاهیم بینایی ماشین، حرکت بازوی یک عامل انسانی توسط بازوی ربات واقعی در سهبعد در یک محیط کنترلنشده مورد تقلید قرار میگیرد. برای تقلید حرکت به ازای هر فریم از ویدئو، مقادیر لازم جهت تعیین فضای پارامتری حرکت محاسبه میشوند و بازوی ربات با تنظیم این مقادیر بهروزرسانی میشود که به اینفرآیند، برآورد حالت گویند. برخی از ویژگیهای لازم مثل موقعیت مفاصل به طور مستقیم از کینکت به دست میآیند؛ درحالیکه ویژگیهایی مثل موقعیت نوک انگشتان شست و اشاره طی رویکرد اشاره شده در مقاله به دست میآیند. در پایان بامقایسهی حرکت بازوی انسان و حرکت بازوی ربات توسط نمودارهایی که مسیر طیشده و تغییرات زاویهی برخی مفاصلبرای این دو را نشان میدهند؛ موثر بودن روش پیشنهادی در تقلید عملکرد بازوی انسانی نشان داده میشود. در این مقاله از بازوی ربات واقعی به عنوان مدل استفاده شده است؛ درحالیکه میتوان از همین ایده برای کنترل بازوی یک شخصیت کامپیوتری جهت ساخت بازی کامپیوتری نیز استفاده کرد.

لینک کمکی