توليد محتواي رويهاي براساس احساسات کاربر با استفاده از الگوريتمهاي تکاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن توليد محتواي رويهاي براساس احساسات کاربر با استفاده از الگوريتمهاي تکاملي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف طراحی و ساخت بازی با استفاده از سیستمهای تولید محتوای رویهای، ایجاد و تغییر پویای محیط و اشیاء بازی براساس یک مجموعه پارامتر مشخص است. یک دسته از این پارامترهای تعیین کننده، مدلهای احساس کاربران هستند کهمحیط پیرامون کاربر را براساس واکنشها و بازخوردهای او به طور پویا تغییر میدهند. در این مقاله یک سیستم تولید محتوای رویهای مبتنیبرجستجو با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد میشود. هدف این سیستم کمیسازی و مدلسازی احساسات کاربر، وفق محیط بازی به مدل احساسی کاربر و درنتیجه، ایجاد تجربهای متفاوت برای کاربران مختلف است. به منظور ارزیابی سیستم پیشنهادی از یک بازی نمونه پیادهسازی شده با موتورهای بازیسازی سهبعدی و بازخوردهای مستقیم و غیرمستقیم جمعیتی که این بازی را تجربه می کنند، استفاده میگردد.

لینک کمکی