رابطه بين اعتياد به اينترنت بازيهاي آنلاين و شبکه هاي اجتماعي با سلامت رواني دانش آموزان دختروپسرسال سوم متوسطه شهرستان بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين اعتياد به اينترنت بازيهاي آنلاين و شبکه هاي اجتماعي با سلامت رواني دانش آموزان دختروپسرسال سوم متوسطه شهرستان بروجرد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیادبه اینترنت بازیهای انلاین و شبکه های اجتماعی باسلامت روانی دانش اموزان دختر و پسرسال سوم متوسطه شهرستان بروجرد بودها ست این پژوهش ازجمله پژوهشهای توصیفی مقایسه ای است جامعه اماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش اموزان دختر وپسرمقطع سوم متوسطه شهرستان بروجرد به تعداد 3418 نفر بوده است روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و حجم نمونه براساس فرمول حجم نمونه استاندارد کوکران 624 نفر بوده که ازاین تعداد 312 نفر دختر 312 نفر پسربودند بعدازتوزیع پرسشنامه اعتیادبه اینترنت 47دختر و 53نفر پسردارای اعتیاد به اینترنت تشخیص داده شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازروش های اماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است براساس یافته های کلی به دست آمده ازاین پژوهش اعتیاد به اینترنت باعث کاهش سلامت روانی کلی افراد موردمطالعه شده است دردومولفه ی سلامت روانی اضطراب افسردگی بااعتیاد به اینترنت رابطه معناداری اماری نشان داده شده است ولی رابطه بین میزان اعتیاد به اینترنت بامولفه اول سلامت روانی عملکرد جسمانی و مولفه چهارم سلامت روانی سازگاری اجتماعی تایید نشده است

لینک کمکی