رهيافتي به عملکرد روانشناختي رنگ در بازي هاي رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رهيافتي به عملکرد روانشناختي رنگ در بازي هاي رايانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امرزه بازیهای رایانهای تنها به عنوان یک سرگرمی برای گذران اوقات فراغت محسوب نمیشوند بلکه عامل بسیار مهمی برای انتقال مفاهیم نمادین و نشانهای ،مسائل فرهنگی و اعتقادی و ... میباشند. بازیهای رایانهای میتوانند تاثیرات مثبتو منفی روی اقشار جامعه به خصوص کودکان داشته باشند . آنچه در طراحی یک بازی رایانهای حائز اهمیت است استفاده از ویژگیهایی برای بهبود و نتیجهگیری موثر در یک بازی رایانهای است. با در نظر گرفتن تاثیرات روانشناسی رنگ و بهکارگیری مناسب آن در بازیهای رایانهای، میتوان بسیاری از مفاهیم را به ذهن مخاطب بازی رایانهای القا کرد . بهترینراه برای سنجش میزان تاثیرگذاری رنگ، سنجش آن از طریق مشاهده است .در این پژوهش با مطالعه جنبههای مختلف روانشناسی رنگ و شناسایی ویژگیهای منحصر به فرد رنگها ، تاثیرات روانشناختی رنگ در بازیهای رایانهای بر رویکاربران مورد بررسی قرارگرفته است. به منظور درک نقش رنگ در القای خودآگاه ، نیمخودآگاه و ناخودآگاه مفاهیم به مخاطبان بازیهای رایانهای جامعه آماری شامل 011 نفر در رده سنی 53 01 سال انتخاب شد. جامعه آماری هدف با - استفاده از طراحی یک پرسش نامه و شبیهسازی بخشهایی از یک بازی رایانهای مورد ارزشیابی قرارگرفتند . نتایج به دستآمده از این پژوهش به خوبی عملکرد افراد را در مواجهه با رنگ نشان میدهد. افراد مورد سنجش بدون آگاهی از نتایج و تنها از لحاظ واکنشهای فردی، واکنشهای اجتماعی، واکنشهای فرهنگی اقلیمی، واکنشهای آگاهانه، واکنشهایناخودآگاه و واکنشهای بیولوژیک به سوالات پاسخ دادند. نتایج به دستآمده بیانگر این است که واکنشهای افراد در بازی- های کامپیوتری نسبت به رنگها با تئوریهای بیان شده در این حوزه انطباق دارد و میتوان از رنگ و تئوریهای آن در راستای اهداف مشخص و به گونهای کاربردی استفادهکرد.

لینک کمکی