ساخت و اعتباريابي مقياس معيارهاي بازيهاي رايانه اي براي کودکان با نقص توجه - بيش فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ساخت و اعتباريابي مقياس معيارهاي بازيهاي رايانه اي براي کودکان با نقص توجه - بيش فعالي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق ساخت و اعتباریابی مقیاس معیارهای بازیهای رایانه ای برای کودکان با نقص توجه بیش فعالی جامعه اماری این تحقیق اساتید و دانشجویان دکتری و ارشد رشته های روانشناسی تکنولوژی آموزشی و IT دانشگاه های دولتی اصفهان علامه طباطبایی تهران خوارزمی تهران ازاداسلامی واحدیزد و همچنین مراکز روانشناسی کارباکودک اصفهان بود روش تحقیق ازنوع ترکیبی اکتشافی بود و پژوهشدردومرحله کیفی مصاحبه و سپس کمی زمینه یابی انجام شد با متخصصین تکنولوژی اموزشی روانشناسان و متخصصان IT مصاحبه شد و پرسشنامه سنجش معیارهای بازیهای رایانه ای برای کودکان با نقص توجه بیش فعالی محقق ساخته توسط 90نفر ازصاحبنظران تکمیل گردید روایی پرسشنامه با روایی صوری محتوایی بدست آمد و ضریب پایایی محاسبه شده به روش الفای کرونباخ برابر 0/72 تعیین گردید یافته های پژوهش نشان داد معیاربازیهای رایانه ای برای کودکان با نقص توجه بیش فعالی را باید رعایت نمود همچنین بین رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی پاسخگویان تفاوت معناداروجود نداشت نتیجه گیری نتایج دراین تحقیق نشان میدهد که استفاده ازمدل طراحی و تدوین معیارهای بازیهای رایانه ای این تحقیق میتواند برای کودکان با نقص توجه بیش فعالی موثر باشد

لینک کمکی