مدخلي بر رهيافت نقادانه در بازيهاي رايانهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مدخلي بر رهيافت نقادانه در بازيهاي رايانهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رشدتولید و اشاعه بازیهای دیجیتالی درقالبهای گوناگون به عنوان صنعت سرگرمی و نظام اموزش فرصت تامل و نگاه نقادانه را ازبازیگران گرفته است فقدان رویکرد نقادانه به بازیهای دیجیتال راه را برای افزایش میزان اسیب های نوین فراهم نموده است کاربست الگوهای نقادانه دربازی ها به عنوان پدیده ای فرهنگی و فناوری راهکاری موثر و مناسب برای افزایش سطح اگاهی و فهم جنبه های مختلف بازیها است بازی بنا به تعریف ساختاری نظام مند و متشکل ازاجزا است که هرجزئی با جزدیگر همکنشی دارد و برایند این همکنشی الگویی است که با تاثیر متفاوت نسبت به هریک ازاجزا بازیگردرچارچوب چنین ساخترای به تجربه ای متفاوت ازکنش مندی درذهن و زندگی دست می یابد درالگوی تحلیل و نقدبازی درمقام یک متن هنری ناقد ازمنظر هنری و بطور مشخص ازنقد ادبی و سینمایی دربرسی و نقد و تحلیل خویش سود می جوید مطابق این الگو با شیوه ای ازتولید ه نری روبروییم که شبیه سازنده است و بازیگر درمقام کاربر درنوعی فرایند تعاملی وارد میشود درالگویی مبتنی بربازشناسی ساختاربازی به بازی همچون ساختاری نظام مند و پویا مبتنی براطلاعات که به اجزایی اصلی و فرعی قابل تفکیک و تجزیه است نگاه میشود درالگوی نقد تطبیقی با تلفیق دوحوزه نظریه ادبیات و فلسفه ازیک سو و فناوری نرم افزاررایانه ای و طراحی بازی ویدئویی ازسوی دیگر ازرهیافت تطبیقی استفاده میشود .

لینک کمکی