معيارهاي طراحي بازيهاي رايانه اي براي کودکان ADHD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن معيارهاي طراحي بازيهاي رايانه اي براي کودکان ADHD :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق طراحی و تدوین معیارهای بازیهای رایانه ای برای کودکان با نقص توجه بیش فعالی است جامعه اماری تحقیق اساتید و دانشجویان دکتر و ارشد رشته های روانشناسی تکنولوژی اموزشی و IT دانشگاههای دولتی اصفهان ع لامه طباطبایی تهران خوارزمی تهران ازاداسلامی واحدیزد و همچنین مراکز روانشناسی کار با کودک اصفهان بود روش تحقیق ازنوع ترکیبی اکتشافی بود و پژوهش دردومرحله کیفی مصاحبه و سپس کمی زمینه یابی انجام شد با متخصصین تکنولوژی اموزشی روانشناسان و متخصصان IT مصاحبه شد و پرسشنامه سنجش معیارهای بازی های رایانه ای برای کودکان با نقص توجه بیش فعالی محقق ساخته توسط 90 نفر ازصاحبنظران تکمیل گردید روایی پرسشنامه با روایی صوری محتوایی به دست آمد و ضریب پایایی محاسبه شده به روش الفای کرونباخ برابر با 0/72 تعیین گردید یافته های پژوهش نشان داد که درطراحی بازیهای رایانه ای ویژه کودکان ADHD دومعیار روانشناسی و فناورانه فنی را باید رعایت نمود همچنین بین رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی پاسخگویان تفاوت معنادار وجود نداشت نتیجه گیری : نتایج دراین تحقیق نشان میدهد که استفاده ازمدل طراحی و تدوین معیارهای بازی های رایانه ای این تحقیق میتواند برای کودکان بانقص توجه بیش فعالی موثر باشد

لینک کمکی