مقايسه تاثيرات بازي رايانه اي fifa 2015 بر تغييرات عملکرد شناختي و هورموني درداوطلبان دختر و پسر جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه تاثيرات بازي رايانه اي fifa 2015 بر تغييرات عملکرد شناختي و هورموني درداوطلبان دختر و پسر جوان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تاثیر بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده فناورانه که مورد استقبال عمومی در جوامعی با فرهنگ مختلف قرار گرفته است. همچنین این فناوری مورد توجه دانشمندان علوم شناختی نیز قرار گرفته است.در این مطالعه مقایسه تاثیر این بازی برعملکرد شناختی هورمونی در افراد داوطب قبل و بعد انجام مسابقه فوتبال - Fifa 2015 در دختران و پسران جوان بررسی شد.2 مواد و روش تعداد 23 بازیکن پسر و 23 بازیکن دختر با میانگین سنی 32 سال به صورت دونفره در این بازی شرکت کردند.ازتمام شرکت کنندگان، قبل و بعد از بازی، نمونه های بزاق برای سنجش میزان هورمون کورتیزول جمع آوری شد. با استفاده از تست PASAT فعالیت ادراکی شناختی افراد قبل و بعد از بازی مورد سنجش قرار گرفت.غلظت کورتیزول با استفاده از کیت مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد.9 یافته ها - تاثیر انجام این بازی بر غلظت کورتیزول بزاق در افراد داوطلب، قبل و بعد از بازی نشان داد که میزان غلظت کورتیزول بزاق در دخترها افزایش در پسرها کاهش معنی داری داشته است.همچنین تاثیر انجام این بازی بر سلامت ذهنی در تست PASAT ، قبل و بعد از بازی نشان داد که سلامت ذهنی بعد از بازی در دختر ها کمی افزایش نشان داد ولی در پسرها تغییر معنی داری نداشت. همچنین تاثیر این بازی بر سرعت پاسخگوئی حاصل از تست PASAT در دخترها و پسرها پس از بازی نسبت به قبل از بازی به صورت معنی داری افزایش یافته است. تاثیر انجام بازی رایانه ای بر توجه ممتد درتست PASATنشان می دهد که توجه ممتد در دخترها پس از بازی نسبت به قبل از بازی افزایش معنی دار نشان داد ولی در پسرها این افزایش معنی دار نبود. تاثیر این بازی بر خستگی ذهنی در تست PASAT نشان داد که خستگی ذهنی در دخترها بعد از بازی کاهش یافته است ولی در پسرها تغییرات معنی دار ی را نشان نداده است.1 نتیجه گیری - نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بازی های رایانه ای می توانند سیستم استرسی و ادراکی شناختی افراد را تحت تاثیر قرار - دهند. نتایج حاصل از مقایسه سیستم استرسی و ادراکی شناختی بین دو جنس بر این نکته می تواند تاکید می کند که این تغییرات می - تواند تا حدودی وابسته به جنس باشد.

لینک کمکی