مقايسه سبک يادگيري دردانش آموزان وابسته و غيروابسته به بازيهاي رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه سبک يادگيري دردانش آموزان وابسته و غيروابسته به بازيهاي رايانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بازیهای رایانه ای یکی ازمهمترین دستاوردهای عصرفناوری اطلاعات و ارتباطات است که ساعتها وقت کودکان نوجوانان و حتی بزرگسالان را به خود اختصاص میدهد ازتاثیرات مهم آن وابستگی به این بازیهاست هدف ازپژوهش حاضرمقایسه سبک های یادگیرید ردانش آموزان وابسته و غیروابسته به بازیهای رایانه ای بود پژوهش حاضر کاربردی ازنوع پس رویدادی بود که تفاوت های سبک های یادگیری دردانش آموزان وابسته و غیروابسته به بازیهای رایانه ای را مورد بررسی قرارداد نمونه موردی بررسی دانشآموزان وابستهب ه بازیهای رایانه ای براساس روش نمونه دردسترس درکلوپ بازی شهریزد 63 نفر تعیین شد و نمونه مورد بررسی دانش آموزان غیروابسته به بازیهای رایانه ای ازبین دانش اموزان متوسطه مدارس پسرانه که کمتر از4ساعت بازی میکردند به تعداد 63نفر انتخاب شدند ابزار مورد استفاده درپژوهش ازمون استاندارد سبک های یادگیری کلب بود تحلیل داده های پژوهش دردوسطح امارتوصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار spssا انجام شد نتایج نشان داد وابستگی به بازیهای رایانه ای دربهره گیر یازشیوه های یادگیری مشاهده ای تاملی sig =0/043وt=16/31 و مفهوم سازی انتزاعی sig =0/001 و t=21/44 و سبک یادگیری جذب کننده sig=0/022وt=18/24 تاثیر مثبت و بربهره گیری ازشیوه های یادگیری تجربه عینی sig=0/024وt=18/73 , ازمایشگری فعال sig=0/016,ف23/52 و سبکهای یادگیری واگرا sig=0/033 وt=19/51 و انطباق دهنده sig=0/018 و t=23/71 تاثیر منفی داردواما وابستگی به بازیهای رایانه ای بربهره گیری ازسبک یادگیری همگرا تاثیری ندارد

لینک کمکی