مقايسه ميزان پرخاشگري واحساس تنهايي در دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي براساس ميزان استفاده ازبازيهاي رايانهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه ميزان پرخاشگري واحساس تنهايي در دانش آموزان پسرمقطع ابتدايي براساس ميزان استفاده ازبازيهاي رايانهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضرمقایسه میزان پرخاشگری واحساس تنهایی در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بر اساس میزان استفاده ازبازی های رایانه ای بود،که روش پژوهش ازنوع علی-مقایسهای بوده ونمونهها باروش تصادفی خوشهای ازبین دانشآموزان چندمدرسه ابتدایی شهراصفهان انتخاب شدند.شرکت کنندگان درپژوهش شامل دوگروه بااستفاده کم وزیاداز بازیهای رایانه ای بودند،ابزارپژوهش پرسشنامه پرخاشگریAGQ باس وپرسشنامه احساس تنهایی LQ آشر و ویلربود.یافتههای این پژوهش نشان دادکه استفاده کنندگان زیاداز بازیهای رایانهای تنهایی کمتری رااحساس میکنند؛درحالی که نسبت بهکودکانی که کمتر بازیهای رایانهای میکنندبه مراتب کینه توزی بیشتری رانشان میدهند وهمچنین کودکانی که ادراک استفاده بیشتری ازبازیهای رایانهای دارند،تهاجم وکینه توزی بالاتری رانشان میدهندبراساس یافتههای پژوهش می توان گفت که استفاده ازبازیهای رایانهای باعث افزایش کینه توزی درکودکان ونوجوانان وکاهش حس تنهایی میشود.گرچه مثبت یا منفی بودن کاهش احساس تنهایی ازاین طریق نیاز به بررسیهای بیشتری دارد.

لینک کمکی