ارائه راهکارهايي جهت توسعه پايدار گردشگري شهر شاهرود با استفاده از مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارائه راهکارهايي جهت توسعه پايدار گردشگري شهر شاهرود با استفاده از مدل SWOT :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در حال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد ، اشتغال و ایجاد زیرساخت ها برای نیلبه توسعه پایدار محسوب می شود . سرمایه گذاری در صنعت گردشگری دارای آثار و تبعات اقتصادی ،اجتماعی و حتی کالبدی است . از این رو با توجه به آثار ارزشمند تاریخی به یادگار مانده از نیاکانمان دربرخی شهرهای میهن کهن ما ایران و همچنین جاذبه های طبیعت گردی همراه با جلوه های زیبایزندگی ، فرصت مناسبی برای توسعه شهری پایدار بر پایه گردشگری پدید آورده است . چنانچه از اینفرصت به درستی و به شکل مناسب بهره برداری گردد ، بهبود وضعیت اقتصاد شهری و ارتقای سطحزندگی و کاهش مهاجرت را به همراه دارد . شهر شاهرود در استان سمنان از جمله شهرهایی است کهدارای جاذبه های طبیعت گردی کشور است و امکان استفاده از گردشگری آثار و جاذبه های طبیعی آندر جهت توسعه پایدار شهری مورد مطالعه قرار گرفته است . مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلیتهیه شده است و هدف آن شناخت عوامل و زمینه های قدرت ، ضعف ، فرصت و تهدید مؤثر بر توسعهپایدار گردشگری شهر با استفاده از مدل SWOT و ارائه راهبردهایی جهت توسعه پایدار گردشگری شهرشاهرود می باشد.

لینک کمکی