بررسي چالش ها و فرصت هاي استفاده از ساختمان هاي سبز در ايران با استفاده از روش SWOT و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي چالش ها و فرصت هاي استفاده از ساختمان هاي سبز در ايران با استفاده از روش SWOT و فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ایجاد شرایط لازم برای یک زندگی مطلوب، همواره هدف انسان بوده است. در حال حاضر به علت طراحی و استفاده نامناسب از ساختمان ها،مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمانها تلف می گردد که این اتلاف انرژی، علاوه بر از بین بردن منابع طبیعی کشور باعثآلوده سازی هوای شهرها نیز می گردد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدات صنعت ساختمان سبز در ایرانانجام گرفت. بدین منظور، با بررسی مسائل و مشکلات پیرامون مقولهی ساختمان سبز در ایران، چالشها و فرصتهای استفاده از ساختمان های سبزبه کمک روش SWOT و ANP ، در قلمروی تحقیقاتی شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به تدوین استراتژی های مناسب در اینزمینه پرداخته شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که استراتژی کنترل و جهت یابی سیاست های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات پیرامون استفاده ازصنعت نوین ساختمان، با ارزش وزنی معادل 0/33 به عنوان اولین استراتژی و راهکار مؤثر در بهبود صنعت ساختمان سبز در ایران می باشد. استراتژی های شامل ارتقای سطح کیفی صنعت ساخت و ساز در جهت بهینه سازی انرژی از طریق امکانات دولتی، با ارزش معادل 0/27، شناخت هزینه های واقعی و استفاده از جایگزین های مناسب، با ارزش معادل 0/20 و توسعه آموزش و فرهنگسازی پیرامون فناوری نوین ساختمان سبز، با ارزش معادل 0/16 در اولویت های بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل، استراتژی سیاست های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی در جهت تقلیل هزینه ها و بهره مندی از مزایای اقتصادی بلندمدت، در رأس استراتژی های مورد بررسی، موجبات گسترش صنعت ساختمانسبز را در ایران فراهم خواهد آورد. به طور کلی، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه بالای ساختمان سبز از موانع قوی در گسترشساخت و ساز با روشهای نوین محسوب شده و تقلیل مسائل مالی پیرامون این حوزه از طریق ارائه تسهیلات و تخفیفات نقش بسزایی در گسترشآن خواهد داشت.

لینک کمکی