بررسي شاخص هاي فضاي شهري پايدار (مطالعه موردي : خيابان عفيف آباد شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شاخص هاي فضاي شهري پايدار (مطالعه موردي : خيابان عفيف آباد شيراز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فضای عمومی فضایی است که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفی حق حضور در آن را بدون هیچ گونه محدودیتی دارند. درصورتیکه این فضاها به مکانی برای انجام تعاملات اجتماعی تبدیل شوند، فضای شهری نام خواهند گرفت. خیابان از مهم ترین این فضاها است کهبستر شکل گیری زندگی اجتماعی بوده است. مسلماً بهبود کیفیت محیطی فضاهای شهری و از جمله خیابان سبب حضور بیشتر شهروندان در اینفضاها و افزایش تعاملات و کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود. از این روست که ایجاد فضای عمومی پایدار، مستلزم توجه معماران،طراحان و برنامه ریزان شهری می باشد. این امر خود مستلزم شناخت و تبیین مولفه های دستیابی به فضای شهری پایدار است. پژوهش حاضر بااستفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی میدانی خیابان عفیف آباد شیراز به عنوان یک فضای شهری پرداخته و مؤلفه های فضایشهری پایدار را برای این خیابان بررسی کرده است . در این مطالعه پس از بررسی نظریات نظریه پردازان مطرح، شاخص های پایداری فضایشهری از جمله پیاده مداری، ایجاد حس هویت مکان، تنوع کاربری، ایمنی و ... تبیین شده است و پس از ارزیابی آنها در خیابان عفیف آباد، بهارائه راهکارهایی به منظور تقویت این شاخص ها پرداخته شده است.

لینک کمکی