بررسي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني بارويکرد وطراحي براساس عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني بارويکرد وطراحي براساس عملکرد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ساختمانهای نامنظم قسمت اعظمی از ساختمانهای موجود در مناطق شهری را تشکیل می دهند. این نوع نامنظمی ها ممکن است به دلیل مقیداتموجود در معماری، یا نوع کاربری ساختمان و یا دلایل اقتصادی اتفاق بیفتد. ملاحظات خاصی در آیین نامه 2800 ایران برای به کاربردنروشهای تحلیل استاتیکی خطی معادل و دینامیکی طیفی ذکر شده است که شامل ضابطه هایی برای کنترل ارتفاع و محدودیت های نامنظمی درجرم و سختی و . . . میباشند. یکی از متداولترین نامنظمی موجود در سازه های شهری، نامنظمی در جرم ارتفاعی است. در واقع با تغییر ناگهانی درجرم طبقات مجاور، اثر مشارکت مودهای بالاتر افزایش یافته و پاسخ سازه در موارد گوناگون به پریودهای ارتعاش مودهای بالاتر نیز بستگیمییابد. این مسئله، اهمیت نیاز به بررسی بینظمی جرمی در ارتفاع سازه و تاثیر آن بر پاسخ سازه با استفاده از روش تحلیل استاتیکی را مشخصمی کند. از این رو در پایان نامه حاضر، اثرات نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزهای قاب های خمشی بتنی مطابق طراحی بر اساس عملکردمورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، ساختمان بتنی شش طبقه با نامنظمی جرمی مختلف در طبقات تحتانی، میانی و فوقانی در نظرگرفته شد. سپس سطوح عملکرد ساختمانهای خمشی بتنی مذکور مطابق با دستورالعمل FEMA مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت منحنی ظرفیت سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است برای انجام تحلیلهای غیر خطی از نرم افزار PERFORM3D بهره گرفته شد. همچنین از تحلیل های استاتیکی پوش آور با سه الگوی مثلثی وارونه، یکنواخت و متناسب با نیروهای جانبی در ارزیابی سازه ها استفاده گردید.

لینک کمکی