بررسي نشست سطحي ناشي از حفاري تونل به روش کند و پوش در تقاطع غير همسطح اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نشست سطحي ناشي از حفاري تونل به روش کند و پوش در تقاطع غير همسطح اروميه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نشست سطح زمین یکی از مهمترین اتفاقات ناشی از حفاری است که توسط بسیاری از تحقیقات بین المللی به منظور کنترل اثرات آن مورد مطالعهقرار گرفته است.این نوشتار به بررسی اثر حفاری تونل به روش کند و پوش در نشست سطح زمین مجاور تقاطع غیر هم سطح شهرارومیه می-پردازد.در ابتدای این تحقیق در مورد اندازهگیری نشست زمین در بخشی از تقاطع غیر هم سطحارومیه که از بررسیهای محلی به دست آمده استنشان داده میشود. بعد از آن با مقایسه نتایج تحلیلی PLAXIS 3D و داده های محلی، پارامترهای خاک به دست آمده است.سطح دقیق، که از سازمان منطقهای به دست آمده است، برای اندازهگیری نشست زمین مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده از اندازهگیری،حداکثر نشست نقاط 9/95 میلیمتر می باشد. مقدار محاسبه شده نشست ازمدلسازی عددی کمتر از نتایج بررسی های محلی می باشد، که می تواند به علت صحت پارامترهای آزمایشگاهی خاک باشد.در پایان تحقیق پارامترهای واقعی خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل بازگشتی به دست آمدهاست. مقادیر نشست اندازه گیری شده در محدوده نتایج دیگر محققان می باشد.

لینک کمکی