بررسي نقش الگوي توسعه شهرهاي جديد در تعيين اهداف حمل ونقل ريلي به کلانشهر مادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش الگوي توسعه شهرهاي جديد در تعيين اهداف حمل ونقل ريلي به کلانشهر مادر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از ابزارهای توسعه شهرهای جدید، ایجاد خطوط ریلی فیمابین شهر جدید و کلانشهر مادر به منظور افزایش مطلوبیت سکونت در آن است. در اینمیان، به نظر میرسد که الگوی توسعه شهرهای جدید در تعیین اهداف توسعه حملونقل ریلی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه، با استفاده از طراحی وتکمیل پرسشنامه استاندارد از مسئولین شهرهای جدید گل بهار و بینالود، تلاش گردید تا مهمترین موضوعات و مشکلات مرتبط با حمل ونقل همگانی دراین شهرها شناسایی شود. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات نشان میدهد اولویت اهداف توسعه حملونقل همگانی و ریلی در شهر گلبهار شامل سهولتدسترسی به حمل ونقل همگانی، بهبود خدمات حمل ونقل همگانی و افزایش کارایی سامانه های موجود حملونقل همگانی است. همچنین، اولویت سههدف کلی در شهر بینالود به صورت دسترسی آسان به حمل ونقل همگانی، بهبود خدمات حمل ونقل همگانی و کاهش هزینه های مربوط به استفاده ازحمل ونقل همگانی است. به نظر می رسد که حصول نتیجه یکسان از دیدگاه متولیان در اولویت توسعه حمل ونقل ریلی درکنار شاخص های الگوی توسعهشهرهای جدید مانند فاصله از شهر مادر و جمعیت، میتواند به معنای اهمیت موضوع سهولت دسترسی میان شهرهای جدید به مادر شهر در مقایسه بااهدافی نظیر کاهش هزینه ها و کارایی سامانه های حمل ونقل باشد.

لینک کمکی