بررسي و شناسايي چالش هاي بومي در اجراي پروژه هاي راه سازي (مطالعه موردي: استان مرکزي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و شناسايي چالش هاي بومي در اجراي پروژه هاي راه سازي (مطالعه موردي: استان مرکزي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تسهیلات رفت و آمد یکی از بزرگترین سرمایه های کشور و از ارکان توسعه اقتصادی آن محسوب می شود. در این تحقیق، به بررسی و شناساییمشکلات و چالش های تأثیرگذار در اجرای موفق پروژه های راهسازی در استان مرکزی پرداخته شد. بدین منظور، برای جمع آوری اطلاعات وداده های لازم از روشهای مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی استفاده گردید. همچنین از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه به منظور جمع آوریاطلاعات و شناسایی و اولویت بندی چالش ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مسئولان، کارشناسان و متخصصان درگیر درپروژه های عمرانی استان مرکزی بوده که در مجموع تعداد 100 نفر (30 نفر مشاور، 30 نفر ناظران و 40 نفر از پیمانکاران 15 پروژه عمرانی) به-عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر، تعیین و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده، از روشاستفاده گردید. با توجه به SPSS اعتبار محتوا برای تعیین روایی پرسشنامه ها و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ها، در محیطنتایج به دست آمده مشخص گردید که بزرگترین سهم از علل تأخیر در طرح ها و پروژه های عمرانی مربوط به منابع مالی و نارسایی اعتبارات است.همچنین، تداوم مشکلات مالی طی سالهای متمادی و عمومیت داشتن آنها در اکثریت طرحها و پروژهها نشان میدهد که ساختارهای موجود نظامتأمین و تخصیص بودجه با توجه به پیچیدگی بسیار و فرآیندهای طولانی، فاقد کارایی لازم و مورد نیاز توسعه پروژه های عمرانی از جمله راه سازیمی باشند. علاوه بر آن، حجم بالای طرح ها و پروژه های ناتمام و افزایش بیش از پیش هزینه های آنها از جمله عوامل ایجاد تورم فزاینده را طولانیشدن پروژه ها دانسته شد. با توجه به نتایج این پژوهش که مشکلات اقتصادی را عامل مهم در به تأخیر افتادن پروژه های عمرانی می داند، جبراننارسایی های اقتصادی در این طرح ها حتی با نرخ تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ رایج، کاملاً اقتصادی و در نهایت به نفع کشور خواهد بود. به طورکلی، پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصص های مورد نیاز، نامناسب بودن طراحیها، حجم عظیم فعالیت ها و همچنین تعداد زیاد سازمان ها و افراددرگیر در پروژه های راهسازی، همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند و از جمله چالش های مهمبشمار می روند.

لینک کمکی