تاثير تغييرات اقليمي بر تحليل خسارت آبگرفتگي مناطق ساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير تغييرات اقليمي بر تحليل خسارت آبگرفتگي مناطق ساحلي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر تأثیر تغییرات اقلیم در افزایش سطح آب دریا در امتداد خط ساحلی شهر نیویورک بررسی واز پارامترهای اقلیمی نظیر دما،فشار،گرادیان، فشار سطح آب دریا به عنوان فشارپیش بینی کننده از دو روش MRMR و اطلاعات متقابل استفاده شده است. همچنین دو مدل پیش بینی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (FFNN) برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و تغییرات سطح دریا از نتایج شبیهسازی متغیرهای اقلیمی تحت سه سناریوی A1B, B1 و A2 توسط مدل GCM برای 100 سال آینده استفاده نموده، سپس با تحلیل فرکانس روی بیشترین سطح آب دریا و بارش شبیه سازی شده اقدام به تهیه نقشه آب گرفتگی در شرایط موجود با استفاده از دو مدل (WMS) و (GSSHA) شد، نتایج با نقشه های (FEMA) مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که طی سالهای آتی شیب افزایش سطح آب دریا تندتر و در سناریوی A2 در مقایسه با سناریوهای B1 و A1B مقادیر افزایش سطح آب دریا بیشتر پیش بینی می شود. اهمیت بررسی منطقه، تعیین خسارت و ریسک در مدیریت سیلاب، همچنین افزایش سطح آب در منطقه منهتن به حداکثر مقدار 95 سانتیمترمی رسد که با مطالعات انجام شده توسط پنل تغییر اقلیم نیویورک مطابقت دارد.

لینک کمکی