تأثير اختلاط کاربري بر بعد همه شمول بودن اجتماعي نمونه موردي (خيابان امام خميني آمل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير اختلاط کاربري بر بعد همه شمول بودن اجتماعي نمونه موردي (خيابان امام خميني آمل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کاربری اراضی به عنوان ابزار اصلی برنامه ریزی شهری، همواره مورد توجه شهرسازان بوده است. در نظریه ها و رویکردهای مختلف، بخشی ازدیدگاه ها به کاربری اراضی اختصاص داشته است. در این میان، اختلاط کاربری ها به دلایل مزایای متعدد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی دربرخی رویکردها نظیر توسعه پایدار، رشد هوشمند و ... مطرح شده است. یکی از مهمترین اثرات اختلاط کاربری اراضی، همه شمول بودن آن فضایمختلط می باشد. بر این اساس تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و تجربه ای مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش به بررسی تاثیر اختلاط کاربری بر همهشمول بودن اجتماعی در خیابان امام خمینی شهر آمل می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اختلاط کاربری در گونههای مختلف آن غالبأ مورداقبال عمومی ساکنین بافت مورد نظر قرار دارد.

لینک کمکی