مدل سه بعدي تغييرات ناگهاني سرعت خودرو ناشي از خرابي هاي روسازي و ناهمواري هاي آن (مطالعه موردي:محور خرم آباد-پل سفيد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مدل سه بعدي تغييرات ناگهاني سرعت خودرو ناشي از خرابي هاي روسازي و ناهمواري هاي آن (مطالعه موردي:محور خرم آباد-پل سفيد) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم مرگ و میر در کشور تصادفات جادهای است که می توان آن را از جنبه های متفاوتی بررسی کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:عرض جاده، موقعیت خاص جاده (مانند پیچ، میدان، پل و نظایر آن)، نواقص و کمبودهای موجود در جاده، خرابیهای سطحی روسازی، عدم رعایت طرحهندسی مناسب مسیر به خصوص رعایت شیب طولی و عرضی . عامل جاده از دو جهت باید مد نظر قرار گیرد: ابتدا کیفیت سطح آن یا بعبارتی روسازی راهودوم متناسب بودن طرح هندسی و ظرفیت و سرعت مجاز آن با ترافیکی که از آن عبور میکند.طی بررسی های انجام شده اکثر تحقیقات و بررسی ها برروی اثرات طرح هندسی راه برسرعت یاراحتی تردد وسایل نقلیه صورت گرفته است .ولی درمورد تاثیر خرابی های سطحی و ناهمواری سطح روسازی درراحتی تردد ویا سرعت و سایل نقلیه پژوهش ویا تحقیقی صورت نگرفته ا ست .در این تحقیق به برر سی تاثیر شاخص های ناهمواری و خرابی های سطحروسازی درسرعت و راحتی تردد وسایل نقلیه عبوری درمسیرهای مشخص پرداخته شد.محور مورد مطالعه در این تحقیق محور اصلی خرم آباد –پل سفیدمی باشد. به منظور بررسی تاثیرات ناهمواری از نتایج بدست آمده از دستگاه تعیین ناهمواری سطح و محاسبه شاخص IRI و برای بررسی تاثیرات خرابی های سطح رو سازی از شاخص PCI استفاده گردید. به منظور برر سی تاثیرات ناهمواری بر تغییرات سرعت ، سه قطعه مختلف از سطح رو سازی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج بدست آمده ازپژوهش حاکی از آن است که با افزایش شاخص IRI وکاهش شاخص PCI سرعت حرکت وسایل نقلیه کاهش می یابد.از دیگر نتایج تحقیق آن بودکه میزان خرابیهای سطح روسازی درمقایسه با میزان ناهمواری تاثیر بیشتری درتغییرات سرعت داشت.

لینک کمکی