مقايسه تطبيقي طبقات ساختمان بلند مرتبه مسکوني در مورد بهينه سازي انرژي و ارائه پيشنهادات در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي (نمونه موردي: مجتمع آفتاب تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه تطبيقي طبقات ساختمان بلند مرتبه مسکوني در مورد بهينه سازي انرژي و ارائه پيشنهادات در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي (نمونه موردي: مجتمع آفتاب تبريز) :


سال انتشار : 1394



تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

انرژی از مهمترین کارمایه و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب گشته و تاریخ و تمدن بشری بر بنیاد ابداعات و کشفیات در جهتتبدیل انرژی های مختلف به یکدیگر شکل گرفته است.مصرف انرژی برای برقرار کردن شرایط آسایش در ساختمان ها زیاد می باشد. بنابراینبررسی میزان مصرف انرژی و راه های کاهش آن ضرورت دارد. هدف این مقاله نیز بررسی تأثیر ارتفاع در طبقات یک ساختمان مسکونی در میزانمصرف انرژی است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و شیوه تحقیق به صورت مطالعات پیمایشی و علمی – مقایسه ای می باشد.یکی از بخش های مهم این زمینه طراحی و ساختمان سازی است که با بکارگیری فنون طراحی و ساخت می توان صرفه جویی قابل توجهی درمصرف انرژی داشته و در نتیجه آلودگی ناشی از آن را نیز به میزان زیادی کاهش داد. شهر تبریز نیز با رشد سریع جمعیت و نیاز فزاینده به مسکنروبروست که این امر منجر به رشد آپارتمان سازی و ایجاد شهرک های مسکونی شده است. در این راستا بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرفانرژی در ساختمان ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به بررسی میزان تاثیرگذاری ارتفاع واختلاف ارتفاع بین طبقات بر میزان مصرف انرژیپرداخته شده است.. نمونه مورد مطالعه شامل طبقه اول و آخر (واحد مسکونی دوبلکس) یک ساختمان مسکونی 14 طبقه مستقر در مجتمعمسکونی آفتاب است که واقع در کوی ولی عصر شهر تبریز است که این کوی شامل ساختمان های مسکونی تک طبقه تا چندین طبقه است. امیداست که در پایان این پژوهش نتایج مطلوبی در کاهش مصرف انرژی های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی و گرمایش منطقه ای و جهانی بههمراه داشته باشد.

لینک کمکی