مقايسه کارکردهاي فرهنگي در شناشير بوشهر و ايوان هاي دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه کارکردهاي فرهنگي در شناشير بوشهر و ايوان هاي دزفول :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بیان مسأله: به نظر می رسد در خانه امروزی (مخصوصاً آپارتمان) در مقایسه با یک خانه سنتی در دزفول با از دست دادن (حیاط) فضای باز، از تراس به منظور تأمین نور و منظره استفاده می شود. ولی از تراس در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر هم به عنوان یک فضای زیستی، یک فضای نیمه باز (اقلیم نیمه درونگرا) و نیز به عنوان یک فضایی برای تهویه اتاق هایی که در مقابل تراس قرار دارند استفاده می شود.آیا در طراحی تراس در خانه امروزی (آپارتمان) دزفول و در اقلیم شناسی بوشهر بیشتر به صورت نسبتی به میزان بهره وری و جانمایی صحیح در نما بهدرستی پرداخته شده است؟ آیا از لحاظ ذهنی آپارتمان های دزفول و شناشیرهای بوشهر جانمیی مناسبی داشته اند؟روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مشاهدات میدانی و تحلیل استنباطی است؟مبانی نظری طراحی و ارزیابی مصاح نما استخراج می شود. سپس براساس کاوش های میدانی و اطلاعات برداشت شده از محل، پارامترهعای سنجش نمایمصالح ساختمان های مختلف برداشت شده و با استفاده از معیارهای حاصل از مطالعات کتابخانه ای نتیجه به صورت جداولی که چگونگی کارکردهایفرهنگی را به لحاظ بعد معنوی محرمیت و بعد کالبدی (مساحت، ارتفاع، جنس مصالح، رنگ و ...) مورد ارزیابی قرار می دهد.

لینک کمکی