واکاوي نمادهاي بومي و فرهنگي در جذب گردشگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واکاوي نمادهاي بومي و فرهنگي در جذب گردشگر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گردشگری در هر جامعه، متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. به عبارت دیگر گردشگری دارای ابعاد مادیو معنوی است که هر کدام می توانند دیگری را مجذوب خود نمایند. در عین حال که می توان گردشگری را یک صنعت و فعالیت اقتصادی دانست (یامجموعه ای متشکل از صنایع به هم مرتبط)، همچنین مجموعه ای است پیچیده و متشکل از پدیده های اجتماعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم (حتیقبل از اقتصاد) فرهنگ و اجتماع را تحت تأثیر می گذارد. در دوران معاصر گردشگری به واقعیت مهم اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است، فعالیتی استکه با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند به بهترینصورت ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد. در این بین گردشگری، حفظ میراث فرهنگی جامعه میزبان را در پی دارد، و میتوان هنرهای قومی، الگوهای فرهنگی موسیقی، رقص، مدهای لباس، مراسم، شیوه زندگی، رفتارها و برخوردها، نهادها، نمادها و سنت ها، فعالیت هایسنتی اقتصادی و سبک های معماری فرهنگ که فراموش شده را با جذب گردشگر زنده و بازسازی کرد تا بدین وسیله در قدرت بخشیدن به هویتفرهنگی اجتماع سهمی داشته باشیم. این پژوهش در روشی توصیفی- تحلیلی گردشگر، گردشگری و اثرات اقتصادی گردشگری را باز تعریف کرده واز فرهنگ و رابطه آن با معماری بومی سخن می گوید و به واکاوی برخی از نمادهای معماری بومی که باعث جذب گردشگر و رسیدن به اهداف توسعهپایدار گردشگری می شود، می پردازد و بیان می کند که نشان دادن نمادهای بومی و هنرهای سنتی هر منطقه در طراحی معماری باعث شناساندن فرهنگآن منطقه به گردشگران می گردد.

لینک کمکی