اولويت بندي استراتژيهاي بازاريابي در شرکتهاي خدماتي و نقش آن در شناختاستراتژي موثر به منظور جذب مشتريان بالقوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اولويت بندي استراتژيهاي بازاريابي در شرکتهاي خدماتي و نقش آن در شناختاستراتژي موثر به منظور جذب مشتريان بالقوه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در بازاریابی پیچیده و رقابتی فعلی، کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است. شرکتهای درونگرا، نسبتبه تحولات سریع بازار، رقبا، نظام توزیع، رسانههای جمعی و فناوریهای جدید،علائق و سلیقههای مشتریان و انتظارات آنها از محصولاتشرکت بینش و آگاهی لازم را بدست نمیآورند واز تحولات موجود در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده نمیکنند.از طرف دیگر شرکتهایبرونگرا،شرکتهایی هستندکه درپی تأمین رضایت مشتریان هستند.رسالت واقعی واحدهای بازاریابی آنهادرک نیازها و خواستههای مشتریانو ارائه راهکارهایی برای تولید محصولاتی متناسب با آن نیازها و خواستههاست.این شرکت ها صرفاً به دنبال فروش نیستند، بلکه به دنبالرضایت بلندمدت مشتریان از طریق ارائه خدماتی باکیفیت برترهمراه با نیل به اهداف بلندمدت وحیات مستمرخودشان هستند.براین اساسرابطه عوامل هفت گانه مشهور خدمات با میزان جذب مشتریان شرکتها، هر کدام در قالب شاخص هایی و با استفاده از آزمون های تیاستیودنت و تحلیل واریانس فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. روشهای تحقیق, توصیفی-پیمایشی به کارگرفته شده است. جامعه آماریپژوهش, تمامی کارمندان شرکتهای خدماتی-بازرگانی استان اصفهان می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات, یک پرسشنامه برای کارمندانشرکت ها طراحی وتدوین شد.تحقیقات متعدد نشان میدهدکه استراتژی های بازاریابی خدمات تاثیر بسزایی بر میزان جذب مشتریان بالقوهدارد.

لینک کمکی