بازاريابي عصبي : الکتروآنسفالوگرافي و ارزيابي تبليغات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازاريابي عصبي : الکتروآنسفالوگرافي و ارزيابي تبليغات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون بازاریابی عصبی در ارزیابی محرکهای بازاریابی بودهایم. و با توجه به قابلیت بازاریابی عصبی براینفوذ در ناخودآگاه ذهن مصرف کنندگان، از روشهای بازاریابی عصبی در ارزیابی تبلیغات بصورت گسترده استفاده میشود. یکی از روشهاییپرکاربرد در ارزیابی تبلیغات، روش الکتروآنسفالوگرافی میباشد. مطالعه حاضر برای تحقیق برای اولین بار در جهان به مرور قابلیتهایالکتروآنسفالوگرافی از جهت ارزیابی تبلیغات با توجه شاخصهای خوشایندی، توجه، یادآوری و ترجیح میپردازد. شاخصهای خوشایندی،یادآوری و توجه با استفاده از روش GFP یا همان Global Field Power محاسبه میشوند و شاخص ترجیح با میزان ارتفاع موج آلفاهمبستگی دارد. شاخصهای فوق قبل از ظهور بازاریابی عصبی به وسیله روشهای سنتی قابل محاسبه بوده است ولی اکنون به وسیله روشالکتروآنسفالوگرافی قابل محاسبه است. نتایج حاصل از این مطالعه میتواند به مدیریان برند کمک میکند تا با روش الکتروآنسفالوگرافی وقابلیتهای این روش به ارزیابی تبلیغات بپردازند و هم چنین میتواند راهنمایی برای جامعه دانشگاهی و محققین برای تحقیقات آینده باشد.

لینک کمکی