بخش بندي مشتريان بانک با تکنيک داده کاوي جهت تعيين استراتژي بازاريابيمورد مطالعه بانک مهر ايران شعبه شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بخش بندي مشتريان بانک با تکنيک داده کاوي جهت تعيين استراتژي بازاريابيمورد مطالعه بانک مهر ايران شعبه شيراز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه تعامل شرکتها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. شناسایی ویژگیهای مشتریانمختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکتها دارند، به یکی از دغدغه های اصلی در حوزه مدیریت ارتباط بامشتری تبدیل شده است. هدف این پژوهش بخش بندی مشتریان بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تعیین استرتژیهای بازاریابیمناسب برای هر دسته از مشتریان می باشد در راستای این هدف اطلاعات تراکنشی و اطلاعات استفاده از خدمات بانکی مربوط به مشتریانبانک مهر ایران در دوره زمانی شش ماهه مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس روش توصیفی پیمایشی داده های مورد نیاز گردآوری شد.سپس مشتریان نمونه بر اساس تحلیل ار اف ام و از طریق اطلاعات تراکنشی با استفاده از الگوریتم کای میانگین خوشه بندی شدند. بر ایناساس مشتریان این بانک به چهار خوشه تقسیم شده اند. نتایج به دست آمده این پژوهش را می تواند برای کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که در آنها تراکنش های مالی مشتریان صورت می گیرد و برای حفظ بقای خود در بازار رقابتی تلاشمی کنند مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی