بررسي ارتباط مديريت دانش و کارآفريني سازماني و چگونگي ارتباط آنها در شرکت ملي گازايران(مطالعه موردي شرکت ملي گاز – منطقه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط مديريت دانش و کارآفريني سازماني و چگونگي ارتباط آنها در شرکت ملي گازايران(مطالعه موردي شرکت ملي گاز – منطقه اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مهمترین رویکرد تحول اداری در صنعت گاز افزایش بهره وری، مشارکت نیروی انسانی و کار آفرینی می باشد که تحقق این تحول بابرنامه ریزی، تعیین هدف و راهکار اجرایی و تغییر استراتژی های موجود فراهم می گردد.در زمینه کارآفرینی، مهمترین گام در جهتبرنامه ریزی صحیح کارآفرینی سازمانی ، شناخت عوامل موثر بر کارآفرینی کارکنان بوده و بایستی مطالعات و تحقیقات وسیعتری در اینزمینه صورت گیرد تا بر اساس آن مدیران و مسئولین بتوانند الگویی مدون برای کارآفرینی کارکنان تدوین نمایند.هدف این پژوهش بررسیاثرگذاری فرآیندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران منطقه اصفهان است. در این پژوهش ، پس از نمونهگیری تصادفی، تعداد 213 نفر از مدیران ، روسا و کارشناسان شرکت بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرآیند مدیریتدانش دارای همبستگی معنی داری با کارآفرینی سازمانی است، یافته ها نشان می دهد که تسهیم دانش به صورت مستقیم 0.51 و غیرمستقیم 0.39 به کارگیری دانش به صورت مستقیم 0.61 روی فرایند کارآفرینی سازمانی اثرگذاری معناداری دارند.اما اثرگذاری مستقیم گردآوری دانش تأیید نشد

لینک کمکی