بررسي موانع تکنولوژيکي در مسير پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز درصنايع پالايش نفت ايران(مطالعه موردي صنعت پالايش نفت شهر اصفهان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي موانع تکنولوژيکي در مسير پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز درصنايع پالايش نفت ايران(مطالعه موردي صنعت پالايش نفت شهر اصفهان ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه صنایع تولیدی شروع به استفاده از مفهوم سبز در مدیریت زنجیره تامین خود نموده اند که تمرکز این حوزه بر روی مسایلمحیط زیست است. از طرفی صنایع هنوز در تلاش برای شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز هستند. بنابراین هدفاصلی پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی موانع تکنولوژیکی موجود در راستای پیادهسازی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت پالایشنفت (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت شهر اصفهان) میباشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر بسیار تخصصی است، جامعهی آماری درپژوهش حاضر شامل خبرگانکه حداقل 10 سال در شرکت پالایش نفت شهر اصفهان سابقه خدمت دارند باحجم نمونه ی غیر احتمالیهدفمند برابر با 35 نفر از خبرگان به دست آمده است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر که میدانی وکتابخانهای می باشد، پس از توزیع وتکمیل پرسشنامه ها توسط نمونه ی منتخب برای شاخص مذکور، اولویتبندی و رتبهبندی با فرایند تحلیل شبکه (ANP) تعیین میگردد.در نهایت از بین عوامل تکنولوژیکی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، عامل عدم تخصص فنی و طراحی جایگزین برای محصولاتمطابق با الزامات زیست محیطی به عنوان مهمترین عامل در صنعت پالایش نفت شهر اصفهان معرفی گردید

لینک کمکی