بررسي موردي ابعاد هوش تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي موردي ابعاد هوش تجاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فناوریهای نوین با سرعتی سرسامآور در حال پیشرفت هستند،بهطوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابیوصفناپذیر به دنبال ترفندهایی میگردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند.سازمانها باید بپذیرند که فلسفهحیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن بهمعنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمیتواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آنباشند،چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی کسب و کار میکند و برای اینکه بتوانپابهپای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم از آنها پیش گرفت،میبایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلطبود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریهای جدیدی مانند هوش تجاری در کسب و کارها یکالزام و ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود . هوش تجاری نه بهعنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکردجدید در معماری سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمانممکن مطرح شده است. در این مقاله به طور عمده موارد قابلتوجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوعپیادهسازی آن پرداخته شده است. همچنین، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن،ضمن معرفی تکنیکهای عمومی،مورد بررسی قرارگرفته است

لینک کمکی