بررسي نقش مديريت جهادي و مشارکت همگاني در مواجهه با دانش سازماني نهادهايحمايتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش مديريت جهادي و مشارکت همگاني در مواجهه با دانش سازماني نهادهايحمايتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

دانش جلب مشارکت از طریق تقویت جامعه مدنی، بنیانهای اجتماعی و درک شرایط محیطی و جلب اعتماد عمومی حاصل میشود. مدیریتجهادی از طریق شناخت و به فعل رساندن ظرفیتهای نهفته و پشتیبانی نهادی برمبنای محوریت جامعه در فرآیند تصمیمگیری، بسترهایمشارکت آنها در عرصههای اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورده است. ضمن این که تقویت باورها و آموزههای دینی و اعتماد عمومی به اینهدف کمک نمود است . همچنین از طریق تلفیق سرمایههای مالی و انسانی و پشتیبانی نهادی با تجدید در ساختارهای اجتماعی موجبخلق ظرفیتها و فرصتهای جدید برای مشارکت در جامعه شده است ، چرا که مدیریت جهادی راهبرد ماندگارمبتنی بر مشارکت را برایبهبود وضعیت زندگی جامعه مد نظر دارد . بنابراین جهادیسازی اقتصاد بیش از آنکه نیاز به تغییر شیوههای مدیریتی و ساختارهای اجراییداشته باشد، نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید سرمایهای و نیز جذب مشارکت واقعی مردم در فعالیتهای اقتصادی است. بر این اساسحرکت جهادی در حوزه اقتصاد باید بر پایه ایجاد و توسعه ظرفیتهای جدید سرمایهای با اتکاء به ظرفیتهای سرمایهای مردمی و جبرانعقبافتادگیهای برنامهای شکل گیرد

لینک کمکی