بررسي نقش مديريت دانش بر انگيزش شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش مديريت دانش بر انگيزش شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بود . جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد با تعداد 358 نفر در سال تحصیلی 93-1392 بوده است و نمونه آماری بر طبق رابطه کوکران 186 نفر تعیین گردید. ابزار سنجش این پژوهش بر اساس پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون 2003 و پرسشنامه محقق ساخته انگیزش شغلی بود. پایایی پرسشنامه های مدیریت دانش و انگیزش شغلی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/96و 0/94 محاسبه گردید. فرضیات پژوهش از طریق آزمون های آماری تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون T با دو نمونه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS 18 در سطح توصیفی و استنباطی مورد سنجش قرار گرفت

لینک کمکی