بررسي و رتبه بندي موانع مديريت استراتژيک در شرکتهاي دانش بنيان شهرکعلمي و تحقيقاتي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و رتبه بندي موانع مديريت استراتژيک در شرکتهاي دانش بنيان شهرکعلمي و تحقيقاتي استان اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان می باشد. بدین منظور 9 مانع استراتژی ازمقالات مختلف استخراج و دسته بندی شدند. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی وتحقیقاتی استان اصفهان می باشد. تعداد جامعه آماری 291 شرکت دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطای10 73.86 برآورد گردید. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد که به صورت کلی شامل 37 سؤال می باشد که قسمت موانع استراتژی شامل 9 سؤال از کل سؤالات است. روایی پرسشنامه در این بخش شامل اصلاح یک سؤال می باشد. نتایج نشان داد که 9 مانع مدیریت استراتژیک در جامعه آماری در وضعیت نسبتاً مناسبی می باشند و رتبه بندی فریدمن مشخص نمود که اعتقاد مدیران ارشد به بکارگیری مدیریت استراتژیک در اولویت نخست قرار دارد

لینک کمکی